Skip to main content

Huurvoorwaarden

Voorts onder de volgende bepalingen:

Huurder zal per omgaande aan verhuurder 50% van de huursom betalen. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden op het totale overeengekomen te betalen bedrag. Het resterende bedrag dient 1 week voor aankomstdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van verhuurder. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het eerste gedeelte huur.

Rechten en verplichtingen verhuurder

De verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant huur(ders)(sters) doen bezichtigen. Verhuurder mag in de meubilering / stoffering van de gehuurde ruimte na deze overeenkomst generlei wijziging meer aanbrengen. Verhuurder is verplicht, mede ten behoeve van huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten voor het gehuurde inclusief inventaris.

Rechten en verplichtingen huurder

Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde volstrekt bekend. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, nog daarin meer personen doen overnachten dan bij contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden. De huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief schade aan, of het verlies van, (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade aan hem/haar of zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schade bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Huurder verplicht zich na afloop van de huurtermijn het huurobject bezemschoon, en de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. Huisdieren mogen alleen meegenomen worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook – of was doeleinden te gebruiken dan die welke door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. Het is huurder verboden door het maken van muziek overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand.

Algemeen

De terbeschikkingstelling van het verhuurobject aan huurder geschiedt door overhandiging van de huissleutels. Het vakantieverblijf dient tussen 15.00 en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren zijn verplicht de verhuurder hiervan tijdig in kennis te stellen. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard, tenzij hij/zij binnen vier uren na het betrekken van het verhuurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Bij de huurprijs komende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op de reservering te worden vermeld. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen, van de huurder of ongevallen, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Als dan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerder kosten of schaden dan waarvoor een normale W.A. verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Ontbinding

Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

  • A Indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet betaald is.
  • B Indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat.
  • C Indien huurder nalaat het gehuurde voor 22.30 uur op de aankomst dag te betrekken zonder dat gemeld te hebben.
  • D Indien huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van huurder voor de volle huursom in A, B, C en D genoemde gevallen is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het object voor die tijd waarin het niet door huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren, het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van € 50,- wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annulering

Bij annulering is 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf de vijfde dag voor aankomstdatum tot de dag van aankomst 75% van de huursom. Bij annulering op de dag van aankomst of bij niet verschijnen 100% van de huursom.